Skip links

GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV  FYZICKÝCH OSÔB  V NÁRODNOM PROJEKTE ZLEPŠENIE STREDNÉHO OBDORNÉHO ŠKOLSTVA

v zmysle čl. 13 a čl. 14  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a  v zmysle § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch alebo verejnom záujme, môžete kedykoľvek namietať, aj bez uvedenia dôvodov.

Námietku musíme riadne posúdiť. Ak nepreukážeme, že máme na spracúvanie nevyhnutné oprávnené dôvody a že tieto prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Vašu námietku môžete poslať na adresu: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2,

080 01 Prešov alebo e-mailom na zodpovedna.osoba@psk.sk

 

 

Prevádzkovateľ: Prešovský samosprávny kraj, so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 ( ďalej aj ako „ Prevádzkovateľ “)

Prevádzkovateľom osobných údajov je subjekt, ktorý vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene alebo na základe osobitných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ má taktiež určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na spracúvanie a ochranu osobných údajov. Túto osobu môžete kedykoľvek kontaktovať e-mailovej adrese zodpovedna.osoba@psk.sk,  alebo telefónnom čísle 051/ 70 81 147.

Spracúvanie Vašich  osobných údajov vykonávame  v súlade  s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov ( ďalej aj ako „ Nariadenie „ ) a so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Pri spracúvaní získavame osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“), ale môžu nastať situácie, kedy ich získame aj od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia /§ 19 a § 20 Zákona.

 

Spracovanie vašich osobných údajov  

 

1. Kontaktovanie na našej webovej stránke www.np.psk.sk

a. Rozsah a účel spracúvania

Ak máte záujem nás kontaktovať, môžete použiť na to náš kontaktný online formulár, alebo nás môžete kontaktovať telefonicky prípadne písomne.

Na použitie kontaktného formuláru, je nutné nám poskytnúť nasledujúce informácie:

· meno  a priezvisko,

· e-mailovú adresu a

· obsah správy.

V prípade telefonického, e-mailového a/alebo písomného kontaktovania budeme spracuvávať osobné údaje v rozsahu, v akom nám ich poskytnete, napr. pohlavie na účely oslovenia, meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty (e-mail), číslo telefónu, informácie z popisu správy/žiadosti/podnetu, pod., ak sú tieto potrebné na riadne vybavenie Vašej žiadosti či iného podnetu.

Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame za účelom, aby sme odpovedali na Vašu správu/žiadosť či iný podnet a v prípade potreby na zaslanie Vami požadovaného informačného materiálu.. Ak je to potrebné, informácie, ktoré nám boli poskytnuté, budú zaslané osobe zodpovednej za vybavenie Vašej žiadosti.

b. Právny základ

Ako právny základ pre spracovanie osobných údajov v tomto prípade slúži čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Spracovanie údajov je nevyhnutné pre vybavenie Vašej správy, žiadosti alebo iného podnetu a tým na účely nášho oprávneného záujmu na ich riadnom vybavení. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné Vašu žiadosť či iný podnet riadne vybaviť a v logickom súlade s tým ani ho riadne podať, či už na našej webovej stránke, telefonicky, e-mailom alebo poštou.

Proti tomuto spracovaniu údajov môžete namietať.

c. Doba uchovávania

Akonáhle Vaša správa, žiadosť alebo iný podnet, bude vybavená a dôležité skutočnosti budú definitívne objasnené, Vaše osobné údaje spracované v súvislosti s kontaktným formulárom budú na tieto účely vymazané. Vaše údaje budú vymazané do 6 mesiacov po vybavení Vašej žiadosti alebo iného podnetu, pokiaľ sa nevyžaduje ich dlhšie uchovávanie z dôvodov overiteľnosti, alebo zákonných dôb uchovávania údajov.

2. Prihlasovanie sa na konferencie

a. Rozsah a účel spracúvania
Ak máte záujem prihlásiť sa na aktuálne konferencie v rámci projektu, môžete použiť na to náš online formulár.
Na prihlásenie sa na príslušnú konferenciu, je nutné nám poskytnúť nasledujúce informácie:
· meno  a priezvisko,
· e-mailovú adresu 
Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame za účelom vašej registrácie na príslušnú konferenciu.
b. Právny základ
Ako právny základ pre spracovanie osobných údajov v tomto prípade slúži čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Spracovanie údajov realizujeme na základe vami riadne a slobodne poskytnutého súhlasu s prihlásením na konferenciu prostredníctvom označenia príslušného okienka  uvedeného vo formulári.
c. Doba uchovávania
Po uskutočnení konferencie budú vaše osobné údaje uchovávané po dobu udržateľnosti projektu. 

3. Zverejňovanie videozáznamov z konferencií

a. Rozsah a účel spracúvania
Ak sa zúčastníte niektorej z nami organizovaných konferencií, počas jej priebehu z nej vyhotovujeme videozáznam.
nasledujúce informácie:
· videozáznam zachytávajúci podobu fyzickej osoby
Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame za účelom prezentácie príslušnej konferencie v rámci projektu na našej webovej stránke www.np.psk.sk , sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Youtube.
b. Právny základ
Ako právny základ pre spracovanie osobných údajov v tomto prípade slúži čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Prezentácia z jednotlivých konferencií a/alebo podujatí v rámci projektu je súčasťou našej prezentácie a propagácie tohto projektu v súlade s  podmienkami implementácie projektu, súčasťou ktorých je taktiež propagácia  výstupov projektu čo najširšej cieľovej skupine a taktiež aj následné vyhodnocovacie aktivity.
c. Doba uchovávania
Videozáznamy z konferencií  budú uchovávané po dobu udržateľnosti projektu.

4. Vyhotovovanie prezentačných listín z konferencií

a. Rozsah a účel spracúvania
Ak sa zúčastníte niektorej z nami organizovaných konferencií, počas jej priebehu sa  účastníci evidujú prostredníctvom prezentačných listín.
nasledujúce informácie:
· meno a priezvisko
· podpis
· organizácia

Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame za účelom evidencie prítomných účastníkov konferencie v rámci projektu, ktorá slúži na štatistické účely a zároveň na účely  projektu pri realizácií konkrétnych konferencií.

b. Právny základ

Ako právny základ pre spracovanie osobných údajov v tomto prípade slúži čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Vyhotovovanie prezenčných listín z jednotlivých konferencií alebo podujatí v rámci projektu je súčasťou dokladovania plnenia podmienok pri realizácie projektu.

c. Doba uchovávania

Prezenčné listiny z konferencií  budú uchovávané po dobu udržateľnosti projektu.

 

Komu odovzdávame Vaše osobné údaje ?

 

V zmysle právnych predpisov sme povinní niektoré osobné údaje zdieľať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

 
Cookies 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zaslané a uložené vo Vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na našu webovú stránku. Sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie, alebo aby Vám pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia. Na našej webovej stránke používame iba tzv. nevyhnutné súbory cookies. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné, aby ste sa mohli pohybovať po našej webovej stránke a využívali jej funkcie, napríklad pri prístupe k oblastiam chráneným heslom. Bez týchto súborov cookies Vám nemôžeme poskytnúť určité služby resp. funkcie webovej stránky.

 

Aké sú Vaše práva  pri spracúvaní osobných údajov ?

 

Odvolať súhlas
V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne (ústne).  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup
Ako dotknutá osoba máte vždy právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu
Pri zmene Vašich osobných údajov sme povinný ich opraviť tak, aby sa spracúvali iba aktuálne, úplné a správne osobné údaje. V prípade oznámenia zmien alebo zistenia, že niektorý osobný údaj nie je aktuálny alebo správny sme povinní vykonať nápravu. Informujte nás prosím a my osobné údaje opravíme.


Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V určitých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti vymazať. Takéto právo nie je absolútne a preto každá žiadosť o vymazanie údajov podlieha preskúmaniu zodpovednej osoby, ktorá dohliadne na vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.

Právo na obmedzenie spracúvania
Pokiaľ budete namietať, že spracúvame nesprávne osobné údaje, alebo že naše spracúvanie považujete za nezákonné, prípadne pokiaľ osobné údaje budete potrebovať na uplatnenie právnych nárokov alebo budete namietať oprávnený záujme, kedy by boli Vaše osobné údaje spracúvané bez súhlasu, máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ sa neoveria dôvody, pre ktoré namietate spracúvanie. Počas obmedzenia nie je možné s osobnými údajmi nakladať okrem zákonom stanovených výnimiek.

Právo na prenosnosť údajov
Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané automatizovane na základe udeleného súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, je prevádzkovateľ povinný Vám poskytnúť kópiu osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané osobné údaje môžete preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

Právo podať podnet alebo sťažnosť  na Úrad na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte podnet alebo sťažnosť na spracúvanie osobných údajov môžete sa kedykoľvek obrátiť̌ na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421(2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk

 

Kde a ako je možné uplatniť si svoje práva ?

Vaše práva si môžete kedykoľvek uplatniť

·         ústne na adrese nášho sídla Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

·         písomne, zaslaním žiadosti  na adresu Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, alebo prostredníctvom podateľne

·         kontaktovaním zodpovednej osoby elektronicky na e-mailovej adrese zodpovedna.osoba@psk.sk alebo telefonicky  +421 (51) 70 81 147

 

Všetky odpovede a vybavenie žiadostí sú poskytované bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná́ alebo neprimeraná, najmä preto, že  by sa opakovala, sme na základe zákona oprávnení si účtovať primeraný́ poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

 

Všetky informácie, ktoré sme povinní Vám poskytnúť sa snažíme vybaviť najneskôr do jedného mesiaca od obdržania Vašej žiadosti. Na základe zákona o ochrane osobných údajov sme v odôvodnených prípadoch oprávnení  najmä vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí  predĺžiť túto lehotu o dva mesiace. O predĺžení lehoty, vrátane uvedenia dôvodu, Vás budeme samozrejme vždy informovať.

 

Hľadáte spoluprácu?

napíšte, alebo zavolajte nám

Telefón

+421 51 7081 716

Napíšte nám

narodnyprojekt@psk.sk

Máte nejaké otázky týkajúce sa projektu? Začíname.


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
Explore
Drag